Văn bản
  • Thông tư 25 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 2013 TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • «Trở về
Số hiệu: Số 25_2019_TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 03/02/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 5